کتاب‎های الکترونیک کلاس بازاریابی

بازاریابی, فرهادی

کتاب‎های الکترونیک ارائه شده در کلاس بازاریابی را می‎توانید از لینک‎های زیر دانلود نمائید.

  1. قسمت اول را از اینجا دانود کنید
  2. قسمت دوم را از اینجا دانود کنید
  3. قسمت سوم را از اینجا دانلود کنید